Image Alt

Informatie voor cliënten

  >  Informatie voor cliënten

Informatie voor cliënten

Hieronder vind je alle informatie die voor jou als cliënt van Sensa Zorg belangrijk is om te weten. Daarnaast krijgen alle nieuwe cliënten een inlogportaal in onze software pakket Nedap en krijgen alle nieuwe cliënten alle benodigde informatie tijdens de intake aangereikt over informatie wat de hulpverlening voor jou zal betekenen en wat je rechten en plichten zijn.

Jouw dossier & privacy

Sensa Zorg houdt van alle cliënten een dossier bij. Hierin staan persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening.

Je hebt het recht om jouw dossier in te zien en recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens, het recht op een (digitale) kopie van jouw dossier en het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere organisatie (zoals een zorgaanbieder) indien dit technisch mogelijk is. In het privacyreglement van Sensa Zorg zijn hierover regels opgenomen.

Als wij gegevens bij derden opvragen, zullen wij dit altijd in overleg met jou doen. Je tekent hiervoor een toestemmingsverklaring (merendeels tijdens de intake) waarbij aangegeven wordt welke gegevens en bij wie deze gegevens worden opgevraagd.

Persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening worden door Sensa Zorg gebruikt voor: ondersteuning van de hulpverlening, overdracht, het beschikbaar stellen van gegevens voor een goede bedrijfsvoering, zoals de financiële administratie en voor interne- en externe kwaliteitscontroles.

Alles wat je met de hulpverleners bespreekt is vertrouwelijk. Jouw privacy is gewaarborgd door het privacyreglement van Sensa Zorg en de geldende gedragscodes. Omdat het belangrijk is dat de hulpverleners die bij jouw hulpverlening betrokken zijn op de hoogte zijn van jouw situatie, hebben zij inzage in je dossier. Als je gegevens worden gebruikt voor niet-cliëntgebonden activiteiten, worden ze geanonimiseerd. Je naam en contactgegevens worden dan niet vermeld.

Communicatie kan plaatsvinden via face-to-face contact, via e-mail, telefoon of bijvoorbeeld WhatsApp. Bij alle vormen van communicatie geldt dat we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens en dat we bij gebruik van e-mail of WhatsApp geen privacygevoelige informatie delen. Elk contact registreren we in jouw (beveiligde) dossier zodat altijd duidelijk is welke zorg we aan jou geleverd hebben en wat er besproken is.

De gegevens in het dossier worden ten minste tot 15 jaar na het opstellen ervan bewaard. Je kunt een (schriftelijk) verzoek tot vernietiging indienen. Sensa Zorg vernietigt jouw dossier dan binnen drie maanden, behalve als vernietiging door wet- en regelgeving niet gewenst of mogelijk is.

Indien jouw veiligheid dit toelaat, heb je als cliënt van Sensa Zorg wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. In het cliëntportaal heb je toegang tot je digitale dossier. Vraag je hulpverlener om meer informatie hierover.

LHTB

De basisbehoefte om je thuis en veilig te kunnen voelen geldt helaas niet voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een andere seksuele voorkeur (LHTB: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuele) zich thuis en veilig kunnen voelen besteden wij hier extra aandacht aan. Aanvullende kernwaarden hiervoor zijn: respect en openheid.

De heersende taboes, voornamelijk in de (multi) culturele doelgroep willen wij hiermee verbreken en zorgen voor openheid en respect, waarbij hulpbehoevende ondersteund kan worden naar o.a. zelfredzaamheid, sociale acceptatie en zelfontplooiing. Het streven en doel is dat cliënten zich na behandeling/begeleiding veiliger, gezien en zich thuis voelen.

Sensa Zorg heeft oog voor diversiteit in diverse varianten en wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappij door o.a. vooroordelen betreft Lhtb’ers tegen te gaan, bewustzijn te creëren en te zorgen voor een inclusieve samenleving. Iedereen mag er zijn en telt mee.

Wachttijden

Voor meer informatie over onze wachtlijsten, bel naar 085-2733263 of neem contact op via de contactformulier op onze contactpagina.

Clienttevredenheid

Sensa Zorg vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. De tevredenheid van de cliënten die ambulante Ondersteuning krijgen bij Sensa Zorg, wordt onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi) en tijdens de evaluatiemomenten met uw hulpverlener.

Clienttevredenheid over ambulante Ondersteuning

De CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Volgens de cliënten van Sensa Zorg zijn dit de sterkste punten van Sensa Zorg:

Flexibiliteit van de Ambulante Ondersteuner

Ambulant Ondersteuner neemt cliënt serieus en legt zaken duidelijk uit

Ambulant Ondersteuner heeft kennis over de normen, waarden en taal en toont voldoende empathie

Goede informatieverschaffing door Ambulant Ondersteuner over ondersteuningsmogelijkheden

Als gemiddelde rapportcijfer voor de Ambulante Onderstening in 2018 een 8,4 van haar cliënten

Clientenraad

De cliëntenraad van Sensa Zorg bestaat uit (voormalige) cliënten en/of familieleden van cliënten. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten en familieleden van cliënten van Sensa Zorg. Het doel is om te zorgen dat cliënten de best mogelijke zorg krijgen en input vanuit cliëntperspectief te geven richting de organisatie.

Dit doet de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur van Sensa Zorg te adviseren over besluiten die te maken hebben met cliënten. De Cliëntenraad geeft bijvoorbeeld advies op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en overige veranderingen in de organisatie. De signalen die cliënten inbrengen, bespreekt de Cliëntenraad met het management van Sensa Zorg. Kortom: de Cliëntenraad heeft invloed op het beleid en werkwijze van Sensa Zorg!

Indien je goede ideeën hebt om de hulp- en dienstverlening van Sensa Zorg te verbeteren, kan je dit ten allen tijde laten weten aan de Cliëntenraad. Zij kunnen jouw punten, ideeën bespreken met de directie en jou hierover informeren.

Mocht bovenstaande je interessant lijken, kan je je altijd aanmelden als vrijwilliger bij de Cliëntenraad! Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Je kunt de Cliëntenraad bereiken via:

Clientenraad – Sensa Zorg
Baden Powellweg 305H
1069LH Amsterdam
085 – 273 32 63

Zorgovereenkomst

Op het moment dat je toestemming geeft voor hulpverlening, ga je een zorgovereenkomst aan met Sensa Zorg. Jij en Sensa Zorg hebben allebei rechten en plichten. Samen met jou wordt een behandel-/zorgplan opgesteld. In dit plan staan onder andere de volgende gegevens:

 • Jouw persoonsgegevens
 • Verwijzer
 • Datum verwijzing
 • Zorgvraag
 • Diagnose
 • Doelstellingen van de hulpverlening
 • Hoe er aan de gestelde doelen wordt gewerkt (interventies)
 • Prognose/tijdspad
 • Jouw handtekening en die van de hulpverlener

Afhankelijk van het hulpaanbod, wordt het plan elke drie of zes maanden met jou besproken en bijgesteld. Het behandel-/ zorgplanplan kan ook eerder, op jouw verzoek of dat van de hulpverlener, worden besproken en bijgesteld.

Op de behandel- zorgovereenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Sensa Zorg van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de zorg die je als cliënt ontvangt, maar ook voor gezaghebbende ouders en wettelijk vertegenwoordigers.

De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de doelstellingen in het plan zijn bereikt, wordt de overeenkomst beëindigd. De overeenkomst eindigt ook als blijkt dat de doelen in het plan niet haalbaar zijn en er geen reële andere doelen zijn voor behandeling binnen Sensa Zorg. Ook wordt de overeenkomst beëindigd in de volgende situaties:

 • In onderling overleg
 • Als je de hulpverlening opzegt
 • Opzegging vanwege belangrijke redenen door de hulpverlener (dit zal altijd worden besproken)
 • Overlijden van de cliënt

Meldcode

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van toepassing op de hulpverlening van Sensa Zorg. Dit betekent dat als er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, je hulpverlener dat met jou bespreekt. Er kan uiteindelijk een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Dit wordt altijd eerst met jou besproken.

Kosten en eigen bijdrage

Minderjarige cliënten Ben je minderjarig?

Dan hoef je geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.

Meerderjarig cliënten

Ben je meerderjarig? Dan kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen: dit is afhankelijk van het soort hulp dat jij nodig hebt en de financiering die daarbij hoort. Ook kan de hoogte van jouw inkomen een rol spelen.

Bij de start van de hulpverlening leggen we je uit welke kosten vergoed worden, hoe deze kosten vergoed worden en wat je zelf moet betalen. Binnen onze organisatie is alleen sprake van eigen bijdrage bij afname WMO hulpverlening. De facturen voor de Eigen bijdrage wordt volledig geregeld via het CAK. Voor meer informatie hierover, raadpleeg www.hetcak.nl

Gedragsregels

Sensa Zorg hanteert gedragsregels waarbij respect voor elkaar belangrijk is. Wij behandelen cliënten en bezoekers met respect en verwachten dat cliënten en bezoekers ons ook met respect behandelen. We tolereren daarbij geen geweld. Mocht dit toch gebeuren, dan kan dit gevolgen hebben voor de hulpverlening en kan dit leiden tot aangifte bij de politie.

Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken:

 • Houd rekening met elkaar;
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid;
 • Behandel ook de omgeving met respect;
 • Er wordt geen gesprek gevoerd onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen.