GGZ Sensa

  >    >  GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende (blended) behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een effectieve behandelvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg die zich richt op het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen. Bij Sensa Zorg helpen onze therapeuten cliënten om beter inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen hun gedachten, gevoelens en gedrag. Door deze bewustwording leren cliënten om disfunctionele gedachten om te buigen en constructieve gedragingen aan te nemen. CGT wordt succesvol ingezet bij verschillende psychische klachten, zoals depressie, angststoornissen, en stressgerelateerde problemen. Ons doel is om cliënten te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen en het bevorderen van hun algehele welzijn.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een gespecialiseerde therapievorm die effectief is voor de behandeling van trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij Sensa Zorg maken onze therapeuten gebruik van EMDR om cliënten te helpen nare ervaringen te verwerken. Tijdens de sessies wordt de cliënt gevraagd om aan de traumatische gebeurtenis terug te denken terwijl hij of zij oogbewegingen volgt of andere vormen van bilaterale stimulatie ondergaat. Dit proces helpt om de emotionele lading van de herinnering te verminderen en bevordert de natuurlijke verwerking van de ervaring. EMDR kan snel verlichting bieden bij klachten en helpt cliënten om weer in balans te komen.
 • Oplossingsgerichte therapie
  Oplossingsgerichte Therapie is een positieve en toekomstgerichte behandelvorm die zich richt op het vinden van oplossingen in plaats van het analyseren van problemen. Bij Sensa Zorg helpen onze therapeuten cliënten om hun sterke punten en succeservaringen te identificeren en te benutten. Tijdens de sessies wordt de focus gelegd op wat er al goed gaat en op concrete stappen die leiden naar de gewenste verandering. Deze vorm van therapie is effectief bij een breed scala aan psychische klachten en stimuleert cliënten om hun eigen oplossingen te ontdekken en toe te passen.
 • Interpersoonlijke therapie
  Interpersoonlijke Therapie (IPT) is een effectieve behandelvorm die zich richt op het verbeteren van intermenselijke relaties en het verlichten van psychische klachten zoals depressie. Bij Sensa Zorg werken onze therapeuten met cliënten om de verbanden tussen hun symptomen en relaties te begrijpen en te verbeteren. IPT helpt cliënten bij het herkennen en veranderen van problematische interactiepatronen en het ontwikkelen van gezonde communicatievaardigheden. Door de focus te leggen op belangrijke relaties in het leven van de cliënt, bevordert IPT emotionele verwerking en herstel.
 • Schematherapie
  Dit is een integratieve behandelvorm die zich richt op het identificeren en veranderen van diepgewortelde patronen of schema’s die ons gedrag en onze emoties negatief beïnvloeden. Bij Sensa Zorg helpen onze therapeuten cliënten om deze schadelijke schema’s, vaak ontstaan in de kindertijd, te herkennen en te doorbreken. Schematherapie combineert elementen van cognitieve gedragstherapie, hechtingstheorie en emotiegerichte therapie om cliënten te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezondere denk- en gedragspatronen. Deze aanpak is effectief bij een breed scala aan psychische problemen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen en chronische depressie.
 • Mentalization Based Treatment (MBT)
  Mentalization Based Treatment (MBT) is een gespecialiseerde behandelvorm die zich richt op het verbeteren van het vermogen om te begrijpen en betekenis te geven aan eigen gedrag en dat van anderen. Bij Sensa Zorg helpen onze therapeuten cliënten om beter te mentaliseren, wat betekent dat ze leren nadenken over hun gedachten, gevoelens en motieven, evenals die van anderen. MBT is bijzonder effectief voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis en andere emotionele regulatieproblemen. Door het versterken van het mentaliserend vermogen kunnen cliënten beter omgaan met interpersoonlijke relaties en emotionele stress.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een innovatieve behandelvorm die cliënten helpt om psychische flexibiliteit te ontwikkelen door acceptatie en commitment. Bij Sensa Zorg begeleiden onze therapeuten cliënten in het accepteren van moeilijke gedachten en gevoelens zonder erdoor overweldigd te raken. ACT richt zich op het identificeren van persoonlijke waarden en het nemen van concrete stappen die in lijn zijn met deze waarden. Door het ontwikkelen van mindfulnessvaardigheden en het loslaten van strijd met negatieve ervaringen, kunnen cliënten een rijk en betekenisvol leven leiden.
 • Individuele therapie
  De therapie richt zich op de symptomen en klachten en enkele levensgebieden van de cliënt waar zich problemen voordoen, zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Sensa Zorg biedt kortdurende en langerdurende therapie aan. De therapie richt zich op verbetering van de klachten, herstel van sociaal functioneren, beter leren omgaan met gevoelens en anders tegen jezelf en anderen aankijken. In veel gevallen nemen de behandelaar en cliënt een afgebakend probleemgebied als centraal thema of focus van de behandeling. Bijvoorbeeld: je meldt je met somberheid, spanningen of angsten. Deze klachten hangen samen met een perfectionistische inslag. De behandeling zou dan worden gericht op deze klachten en de perfectionistische inslag.
 • Farmacotherapie
  Dit is een behandeling met medicijnen, ter ondersteuning van de (individuele) psychotherapie. Het voorschrijven van medicatie kan de werking van therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, versterken en verbeteren. Bij Sensa Zorg wordt farmacotherapie alleen maar gestart als aanvulling op een reguliere behandeling.
 • Blended face-to-face therapie
  Dit is een combinatie van internetbehandeling met face to face behandeling. Je volgt een deel van de behandeling via internet. Dit bestaat vaak uit deels een zelfhulpprogramma en altijd in combinatie met online hulp en face-to-face behandelgesprekken.

Uitsluitingscriteria

Wij hebben in onze behandelvormen ook uitsluitingscriteria, deze zijn:

 • Hulpvraag door zorgvrager met een zware lvb;
 • Schizofrene problematiek;
 • Acute psychose;
 • Impulsief en acuut suicidaal en impulsieve automutilatie.

Behandelteam

Het team bestaat uit een P zsychiater en GZ-psycholoog, 2 orthopedagoog generalisten en 8 basispsychologen en orthopedagogen. Er worden behandelingen geboden in de volgende talen: Nederlands, Engels; Bulgaars; Turks; Klassiek Arabisch; Berbers; Marokkaans Arabisch; Pashtoe en Bulgaars.

Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

Een succesvolle behandeling komt vanuit jezelf en bestaat uit diverse factoren. Bijvoorbeeld een goede werkrelatie met je behandelaar, volledige inzet en wil, maar ook het bij jezelf afvragen waarom? Klik door voor de drie belangrijke factoren voor een succesvolle behandeling.

Samenwerking met de behandelaar

Een goede werkrelatie met je behandelaar is de basis van alle gesprekken bij Sensa Zorg. Dat betekent dat je vertrouwen hebt in je behandelaar en het gevoel hebt dat je met hem of haar samen aan je problemen kunt werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak al zo veel tegenslagen in relaties en samenwerking met anderen hebben ervaren, is dat vaak niet het geval. Wij zullen je daarom ook geregeld vragen hoe je de gesprekken ervaart en je helpen gelijk iets te bespreken als je in de samenwerking met je therapeut iets dwars zit.

Doorzettingsvermogen en motivatie

Het is nodig te accepteren dat het soms een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden, zeker als de problemen al lang bestaan of erg hardnekkig zijn. Zowel de behandelaren als je zelf hebben daarbij doorzettingsvermogen nodig om goed te begrijpen waar je klachten vandaan komen en om tot een duurzame verandering te komen.

Nadenken over het waarom van je klachten

Voor een behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Het beste resultaat ontstaat als je meer inzicht krijgt in waar de klachten vandaan komen. Je behandelaar zal je daarbij uiteraard helpen, maar het is belangrijk dat je jezelf ook gemotiveerd voelt om hiermee aan de slag te gaan.

Behandelgebieden

Sensa Zorg biedt behandelingen bij de volgende klachten:

Kinderen; Jeugdigen; Gezin

 • Autisme spectrum stoornissen
 • Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD)
 • Zelfbeeld
 • Emotie regulatieproblematiek
 • Angstklachten
 • Dwangklachten
 • Somberheid / depressieve klachten
 • Posttraumatisch stressstoornis (PTSS)
 • Somatoforme stoornis
 • Gedragsproblemen
 • Ouder-kind problematiek
 • Complexe scheidingen
 • Slaap- en gedragsproblemen
 • Sociale vaardigheidstraining

Volwassenen

 • Autisme spectrum stoornissen
 • Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD)
 • Depressie / stemmingsstoornissen
 • Posttraumatisch stressstoornis (PTSS)
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Sensakaart

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. Vind hulp in jouw regio via de zoekbalk op de kaart. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgconsulent van jouw regio.

Intakeprocedure

 • Intakefase

  Normaliter nemen we 45 minuten de tijd voor de intake. Zo nodig kiezen we ervoor om een verlengde intake van nog een 45 minuten in te plannen. Tijdens de intake nemen we een vragenlijst af, die als beginmeting dient en vergelijking materiaal is, tijdens het evaluatiemoment. Ook benaderen, we op basis van client toestemming, leerkrachten en partners als informanten. Op deze manier vormen we een volledig beeld van de problematiek.

 • Adviesfase

  Nadat de hulpvraag, onderhoudende factoren, klachten tijdens de intakefase zijn verhelderd, wordt er een gesprek van half uur gepland met de regiebehandelaar, patiënt en de medebehandelaar. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken op welke manier ‘naasten van de cliënt’ worden betrokken. Tijdens het gesprek wordt het advies aan de patiënt voorgelegd in overeenstemming met de patiënt wordt het plan gevormd en de gekozen behandelvorm, betrokken disciplines, de doelen, de tijdsduur en evaluatie momenten vastgelegd.

 • Uitvoerend fase

  Tijdens deze fase voeren we het eerder beschreven behandelplan uit, conform multidisciplinaire richtlijnen.

 • Evaluatiefase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. Ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren.

 • Eindfase

  Tot slot sturen we in overeenstemming met de cliënt een brief naar de verwijzer, met de melding, dat het traject positief of negatief is afgesloten en welke diagnose en behandeling is toegepast. Vervolgens sluiten we het dossier af. Mocht het traject negatief afgesloten zijn, regelen we in samenwerking met de gemandateerde verwijzer een doorverwijzing en een geschikte plaatsing.

Wij geven om onze cliënten!

Als gemiddelde rapportcijfer heeft onze geestelijke gezondheidszorg in 2023 een 8.96 van haar cliënten gekregen. De GGZ-afdeling heeft voor de CQI schalen de volgende score gekregen (op eens schaal van maximaal 5.0).

 • Samen beslissen 4.8
 • Uitvoeren van behandeling 4.7
 • Informatie behandeling 4.8
 • Bejegening 4.8

Ehealth

Zelf met je klachten aan de slag vanuit huis? Dat kan met Ehealth van Sensa Zorg. Op je eigen computer, op het moment dat het jou uitkomt werk je aan oefeningen om je klachten te verminderen.

Onze onlineprogramma’s kun je thuis volgen. Je krijgt dan inloggegevens van je behandelaar en werkt in een volledig beveiligde omgeving. Ehealth wordt altijd aangeboden in combinatie met afspraken met je behandelaar. Dus ook als je gebruik maakt van Ehealth, blijf je je behandelaar gewoon zien. Hoe dit ingezet wordt overleg je altijd samen met je behandelaar.

We hebben online programma’s voor de behandeling van depressie, sociale fobie, dwangstoornissen, paniek en angst.

Wachttijden

Hieronder vind je een overzicht van de intakewachttijd en behandelingswachttijd voor GGZ Sensa:

 

Regio Wachttijd tot intake Wachttijd tot behandeling
Amsterdam 24 weken 2 weken
Haarlem 24 weken 2 weken
Almere 16 weken 2 weken
Breda 8 weken 2 weken
Den Bosch 8 weken 2 weken
Den Haag 14 weken 2 weken

*Afhankelijk van taal en nodige expertise/deskundigheid

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

* De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de cliënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Documenten