Image Alt

Missie en Visie

  >    >  Missie en Visie

Sensa Zorg is een multiculturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslaafden en vrouwen in de kraamtijd. Al vanaf de oprichting in 2009 heeft Sensa Zorg zich laten inspireren door het motto ´hart voor de zorg´. Dit motto is verankerd in de organisatie. Dit drijft ons de situatie van onze cliënten te doorgronden en daarop te anticiperen, want voor ons is elke cliënt uniek! Wij werken samen met onze ketenpartners, zodat wij gerichte- en laagdrempelige hulp kunnen bieden vanuit één organisatie. Vanuit onze expertise in zorglevering aan multiculturele groepen kunnen wij maatschappelijke problemen vroegtijdig signaleren en daarop inspelen. Jaarlijks weten ongeveer 5000 cliënten, met 37 verschillende etnische achtergronden ons te vinden! Wij bieden hen zorg aan met een team van 150 medewerkers, uit meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en in 23 verschillende talen.

Team Sensa Zorg
Sensa Zorg staat voor Sensatieve zorg, met Sensatieve Professionals voor een Sensatieve samenleving. Vanuit het uitgangspunt dat de waarde van een samenleving o.a. bestaat uit gevoel willen wij dit heel graag meegeven en uitstralen”.

Gulcan Kotan
Bestuur

Onze missie

Sensa Zorg is opgericht vanuit een maatschappelijk oogpunt. Wij laten ons inspireren door de wensen en hulpvragen van onze cliënten. Met onze ervaring in de ketenzorg hanteren wij een integrale aanpak, waardoor breed en domein overstijgend kunnen kijken en oog hebben voor veel problemen waar de cliënt tegenaan loopt. Vanzelfsprekend staat de hulpvraag van elke cliënt bij ons centraal. Onze hulpverlening is laagdrempelig ,vindt plaats in de vertrouwde leefomgeving en richt zicht op het vergroten van de zelfregie en zelfredzaamheid van onze cliënten. Het voornaamste doel daarbij is dat de kracht van de cliënt wordt geactiveerd, zodat deze zowel individueel als in de maatschappij zo goed mogelijk kan functioneren. De beste route naar zelfregie is het reduceren van de problemen en het versterken van de zelfredzaamheid. Met onze brede deskundigheid kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren en passende, preventieve ondersteuning bieden aan onze cliënten en hun naasten .

Onze visie

Wij zien het als onze taak de problematiek van de multiculturele doelgroep, die vaak veel te laat in zicht komt, vroegtijdig te signaleren. Door onze maatschappelijke betrokkenheid kunnen wij anticiperen op zowel kwetsbare jeugdigen (die relatief meer ontvankelijk zijn voor criminaliteit en radicalisering), als ouderen en zorgmijders, die in een sociaal isolement raken. Onze hulpverlening kenmerkt zich door professionaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid zodat wij op tijd kunnen interveniëren waar hulp nodig is. Ons doel is het stimuleren van onze cliënten om zelf de regie te voeren. Daartoe kijken onze hulpverleners samen met de cliënten naar de hulpbronnen in hun directe sociale netwerk. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers te betrekken bij het individuele proces van onze cliënten. Ook fungeren wij als schakel tussen andere betrokken hulpverleners en instanties. Vanuit onze expertise in de multiculturele zorg en flexibele werkwijze kunnen wij maatwerk bieden aan onze cliënten.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de zorg, neem dan gerust contact met ons op.

Onze zorgvisie

Sensa Zorg hanteert een meerjarenbeleid dat voor een periode van vier jaar wordt vastgelegd. Wij gebruikt onze missie en visie als referentie om de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige vragen te beantwoorden. Deze antwoorden gebruiken wij om richting te geven aan onze strategische keuzes. In ons meerjarenbeleid zijn de volgende aspecten van belang:

  • Het uitbreiden van deskundigheid, professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en motivatie van onze medewerkers. Vakinhoudelijke bijscholing is het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van ons behandelaanbod;
  • De hulpvraag, wensen en doelen van de cliënten, en de daarmee samenhangende cliënttevredenheid staan centraal;
  • Vraag gestuurde zorgverlening, wat betekent dat de zorg effectief, efficiënt en cliëntgericht is;
  • Veilige zorgverlening, voor zowel hulpverleners als cliënten;
  • Voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en wettelijke eisen;
  • Voldoende middelen en personeel beschikbaar hebben om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen;
  • Voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het Kwaliteitsmanagement systeem (PDCA).

De behoefte aan “zorg op maat” neemt toe. Dit vraagt zorgvuldige aanpak. Ons strategisch perspectief is gestoeld op drie pijlers:
Mens, Groen en Preventief.

De Mens staat in dit kader voor het sociale aspect van onze zorg; Groen staat hierin voor het ecologische aspect van onze zorg en Preventief geeft in dit kader het pedagogische aspect van onze zorg weer. Wij dragen Sensativiteit als missie uit.

Onze mission statement is als volgt:

Sensatieve zorg, met Sensatieve professionals voor een Sensatieve samenleving